Selberg Arkitekter

Planlegging av våre fysiske omgivelser handler i bunn og grunn om utvikling av samfunnet – et fellesskap. Det handler om å møte ulike og motstridende interesser gjennom samarbeid og åpne planprosesser, og det handler om å se helheten i det spesifikke. Bente Bolme Aasetre

Bente Bolme Aasetre

Bente har en bachelor i samfunnskunnskap, en mastergrad i fysisk planlegging (Institutt for byforming og planlegging, V2013), samt en mastergrad i statsvitenskap (H2013) fra NTNU. Hun ble ansatt hos Selberg Arkitekter januar 2014. 

Masterstudiet i fysisk planlegging har gitt henne en bred innføring i praktisk utrednings- og arealplanarbeid. I sin masteroppgave i fysisk planlegging studerte hun Trondheim kommunes grønnplanlegging både med hensyn til historisk utvikling av overordnede planer, samt hvordan detaljreguleringer på detaljplannivå forholder seg til overordnede planer (KPA m.fl.). I statsvitenskapsstudiet har hun fokusert på offentlig politikk og administrasjon, og spesielt studert implementering og evaluering av offentlige tiltak/policy i norsk forvaltning. Felles for utdannelsen i statsvitenskap og fysisk planlegging har vært et fokus på hvordan, og i hvilken grad, ulike typer aktører og strukturer påvirker og gir rammer for resultatet av en (plan)prosess.

Som ansatt i Selberg Arkitekter har Bente jobbet med reguleringsplaner for bl.a. bolig- og næringsområder, offentlige bygg og veganlegg. Hun har vært involvert i planprosesser på alle nivå; kommuneplaner, planprogram/ konsekvensutredninger, ROS-analyser, mulighetsstudier, stedsanalyser og detaljreguleringer. Bente har god erfaring med tegningsproduksjon av reguleringsplankart i Novapoint og grafisk bearbeiding og illustrering av prosjekt i Adobe CS.