Selberg Arkitekter

Å forme fysiske omgivelser i samfunnet, samtidig som bærekraftig utvikling ivaretas, gjør planarbeid interessant og spennende. Vårt tverrfaglige miljø er spesielt godt egnet til å produsere gjennomførbare planer og tiltak.Kjersti Dalen Stæhli

Kjersti Dalen Stæhli

Kjersti har en mastergrad i fysisk planlegging fra NTNU (2011). Fra tidligere har hun studert 3 år miljø og ressursfag med fordypning i miljø og ressursøkonomi ved HiNT (2001), her tok hun også tilleggsfag innen miljøledelse.

Kjersti har lang erfaring fra offentlig forvaltning. Hun har erfaring fra flere kommuner, samt fra Statsforvalteren i Trøndelag. Hun kjenner planprosesser godt og har god oversikt over lovverket. Hun har utarbeidet planstrategier, og arbeidet med kommuneplaner, områdeplaner, reguleringsplaner og temaplaner. Hun har erfaring med å styre planprosjekter og prosesser. Kjersti har utarbeidet konsekvensutredninger, analyser og plandokumenter. Hun har også tidligere jobbet med saksbehandling på reguleringsplaner, dispensasjoner og byggesaker, samt ulike typer forurensnings- og miljøsaker. Hun har god innsikt i nasjonal forvaltningspraksis og forventninger på miljøområdet.

Kjersti kjenner plansystemet godt, fra kommunens planstrategi og ned til ferdig vedtatt detaljreguleringsplan. Hun har allsidig erfaring fra offentlig forvaltning, og god kunnskap om planprosesser fra oppstart og frem til ferdig vedtatt plan.