Selberg Arkitekter

Furuhaugen masseuttak og deponi

Furuhaugen ligger vest i Klæbu kommune; nordøst for Vassfjellet skisenter ved FV 925. Selve Furuhaugen er en lateralt avsatt breelveavsetning og formet som en haug, med flere terrassenivåer. Dagens terreng bærer preg av tidligere masseuttak. Grusforekomsten i området er registrert som viktig i NGU sin database.

Hensikten med planarbeidet er derfor å legge til rette for videre masseuttak i området, med etterfølgende massedeponering for å tilbakeføre området til opprinnelig landskap.

Behovet for massedeponi i regionen kritisk, særlig knyttet til utbygging i Trondheim. Enkelte prosjekter, som ny Fv 704, utbygging av næringsareal i Tulluan-området og eventuelt hestesportssenter, kan skape et stort lokalt behov i Klæbu. Søbstad AS ser behovet for deponiplass som kritisk, og Furuhaugen er sett ut som et satsningsområde da dette er den best egnede lokasjonen. Søbstad AS har søkt om konsesjon for uttak i området.

Det er et overordnet mål å sikre estetiske hensyn til landskapet ved utarbeidelsen av planforslaget. Buffersone med voll, (vist som vegetasjonsskjerm, VS1 og VS2 på plankartet), rundt massetaket vil skjerme mot innsyn og dempe tiltakets nær- og fjernvirkning. Øvrige bestemmelser om landskapsforming og krav til driftsplan og avslutningsplan sikrer hensynet til landskapet. Målsettingen er at området skal istandsettes tilsvarende opprinnelig landskap etter avsluttet drift. Etterbruk av området er LNF, det vil si skogbruk.  

Sted: Furuhaugen, Klæbu
Byggherre: Søbstad AS
Status: Reguleringsplan vedtatt 2015

Fagområde

Kategori

  • Næring og industri