Selberg Arkitekter

Lensmyra utviklingspark

Målsettingen med studien var å utrede muligheten for videreutvikling av eksisterende næringsområde som ligger ved E6, samt tilrettelegging for nyutvikling på tilgrensende områder for Inderøy og Røra. Området eies av flere grunneiere.

Studien har vurdert utbyggingsmulighetene mht. eksisterende plan, myrdybder og geotekniske undersøkelser for området. Det er laget skisse til flatereguleringsplan, trinnvis utbyggingsplan, gjort vurderinger av markedsmuligheter, utbyggingskostander, utbyggingsorganisering og finansering.

Grepsvalg for utviklingsparken ble utviklet på bakgrunn av teori om helhetlig utvikling av næringsområder. Fleksigridsystemet utgjør basis i infrastruktur og tomtinndeling og gir stor fleksibilitet i byggefeltet for store og små bedrifter. Suksesskriterier for levedyktige næringsområder er lagt til grunn for vurderingene. Det er foreslått tre soner, hvor det kreative området er lagt i sør, det entrepenørretta området ligger i midten, og lager/industriområde ligger i nord.

Et viktig grep i første fase er etablering av et inkubasjonssenter som vil fungere som møteplass for de ulike aktørene i området og tiltrekke seg besøkende ved sin synlighet fra E6 og fylkesvegen. Salg av de første tomtene vil finansiere videre utvikling av de resterende arealene i de kommende fasene.

Sted: Lensmyra, Inderøy
Byggherre: Inderøy kommune
Status: Mulighetsstudie 2012

Fagområde

Kategori

  • Næring og industri
  • Planprosesser