Selberg Arkitekter

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering - Skola 2

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsatt planarbeid på gnr./bnr. 59/8 m. fl. Planarbeidet innebærer en endring av gjeldende reguleringsplan. Gjeldende reguleringsplan i området er detaljplan for Skola steinbrudd, vedtatt 06.09.12.

Detaljplanen regulerer området til steinbrudd/ masseuttak, næring/industri og LNFR. Hensikten med planarbeidet er å utvide arealformålet steinbrudd/ masseuttak i sørlig retning for å legge til rette for utvinning av stein, pukk og grus. Tilleggsareal utgjør ca. 10 daa, og er i kommunedelplan for Åfjord sentrum vist som LNF-område. Øvrige formål i gjeldende reguleringsplan vil videreføres. Gjeldende bestemmelser om støy, miljøvern-vassdrag og driftsplan videreføres.

Tiltakshaver er Johs. J. Syltern AS. Kommunen har avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Varsel om oppstart av planarbeid annonseres i avisa Fosnafolket 14.05.2014.

Planavgrensning kan være gjenstand for mindre justeringer i løpet av planarbeidet. Nærmere opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Selberg Arkitekter AS v/Rannveig Skansen.

Innspill til planarbeidet sendes innen 6. juni til Selberg Arkitekter AS, pb. 6094 Sluppen, 7434 Trondheim eller på e-post til rannveig@selberg.no.