Selberg Arkitekter

Høring og offentlig ettersyn – detaljreguleringsplan for Ny Videregående Skole i Rønvik

Reguleringsplanforslag for Ny VGS i Rønvik er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med dette planarbeidet er å legge til rette for en ny videregående skole med flerbrukshall i Rønvik. Frist for innsending av uttalelser/merknader til plansaken er satt til 15.12.2018.

I planforslaget er det lagt til rette for nytt skolebygg med flerbrukshall, felles ute- og oppholdsareal mellom Rønvik skole og Bodø Videregående, nytt internt gangveisystem, egne plasser for sykkelparkering og MC parkering, samt ny gang- sykkelvei sør i planområdet fra Årnesveien i øst med forbindelse vestover mot parkeringsarealet sør for Rønvik kirke. Videre er det lagt til rette for en ny trafikksikker hente/bringesituasjon og ny arrondering av parkeringsarealene innenfor planområdet. 

I kommuneplanens arealdel 2018-2030 (KPA) ligger planområdet innenfor sone 34-Årnessletta i plankartet for sentrum av Bodø. Planområdet har her formålene offentlig eller privat tjenesteyting, veg, parkering og grønnstruktur. Rammene for planen sier at utnyttelsesgrad og byggehøyder skal fastsettes i detaljreguleringsplan. 

Den vestlige delen av planområdet omfatter deler av bebyggelsesplan for Rønvik kirke. Det foreliggende planforslaget vil erstatte de deler av bebyggelsesplanen som omfatter friområde, trafikkareal (kjørevei og parkeringsareal).

Dokumentene som tilhører plansaken kan lastes ned på Bodø kommunes nettside. Dokumentene er også tilgjengelig på servicetorget i Postgården og Stormen bibliotek.

Dersom det er behov for ytterligere informasjon bes det tatt kontakt med saksbehandlere;
Kjetil Christensen, epost; kjetil.christensen@bodo.kommune.no eller Mats Marthinussen, e-post; Mats.Marthinussen@bodo.kommune.no

Uttalelser/merknader merkes saksnummer 2017/17362 og sendes: Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no.