Selberg Arkitekter

Høring og offentlig ettersyn - Fylkeshuset i Nordland

Forslag til detaljregulering for Fylkeshuset i Nordland er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Formålet med planforslaget er detaljregulering til offentlig tjenesteyting, fortau og parkering under bakken. Det legges til rette for en utvidelse av Fylkeshuset med et nybygg på tomta. I tillegg legges det til rette for parkering, snuareal for varelevering/renovasjon, energianlegg og grønnstruktur. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. Maks byggehøyde er seks etasjer.

Området ligger i grenselandet mellom den tette byen og boligbebyggelsen rundt. Arkitektur og stedstilpasning har vært diskutert i planprosessen.

Bodø kommune ber spesielt om uttalelser til følgende tema i planen:

  • Tilpasning til eksisterende bebyggelse (Fylkeshuset) og omgivelsene når det gjelder høyde, volum og materialvalg.
  • Planens detaljeringsgrad.
  • Plasseringen av tekniske bygg (energianlegg) utenfor byggegrense, 12 meter fra midtlinje Hålogalandsgata.
  • Bruken av uteområdene.

Forslagsstiller er Nordland fylkeskommune, og plankonsulent er Selberg Arkitekter. Planforslaget er ute til høring og offentlig ettersyn fram til 13.04.2019 på følgende steder: Servicetorget Postgården og Stormen bibliotek.

Plandokumentene finnes også på kommunens hjemmesider: www.bodo.kommune.no/arealplaner Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Susanne Dale Jomås, susanne.dale.jomas@bodo.kommune.no

Eventuelle merknader sendes Bodø kommune, Byplan, postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no merket arkivsak 2018/4153.