Selberg Arkitekter

IGANGSATT ARBEID MED DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR GNR./BNR. 19/121 M.FL, VERDAL KOMMUNE

Iht. PBL § 12-8 varsles at det er satt i gang reguleringsplanarbeid for eiendom gnr. 19/121 m.fl (Nordgata 14,16 og 18 m.fl.) i Verdal sentrum. Tiltakshaver er Coop Midt Norge.  Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger mellom Coop Midt Norge og Verdal kommune om utbyggingsavtale etter PBL §17-4.

Planområdet på ca. 15,3 daa ligger i kjernen av Verdal sentrum i kvartalet mellom Håkon den VII allé og jernbanen. Planarbeidet skal legge til rette for videre utvikling av en Coop- butikk, samt øvrig forretning-/næring-/servicevirksomhet i 1. etasje. Det er foreløpig planlagt for etablering av 105-120 boenheter på gj.snittlig 70 m2 med tilhørende uterom på (i hovedsak) tak av næring. Dette gir en bebyggelse på totalt 3-4 etasjer. Parkering planlegges i kjeller, i tillegg til noe bakke- og gateparkering. Reguleringsplanen skal legge til rette for en helhetlig utbygging av planområdet i et 20-årsperspektiv. Første byggetrinn med ny Coop-butikk planlegges igangsatt umiddelbart etter godkjent reguleringsplan.

Planområdet er i gjeldende KDP for Verdal by 2017-2030 avsatt til nåværende sentrumsformål, parkering og veg. Planområdet ligger innenfor bestemmelsesområde #1 sentrumssone og #4 Publikumsrettet formål i 1. etasje. Krav til utbyggingsvolum er høy. KDP har bestemmelser som går på høyder, uteoppholdsareal, parkeringskrav m.fl. Det er ingen detaljregulering for området.

Det er vurdert av Verdal kommune (jf. oppstarstmøtereferat) at planen ikke utløser krav til planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl §§ 4-1 og 4-2 m/tilhørende forskrift om konsekvensutredninger.

Merknader og innspill til denne kunngjøringen sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Torgarden, 7434 Trondheim eller på e-post til post@selberg.no innen 10.05.2019. For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Bente Bolme Aasetre, tlf. 995 54 016 eller Knut Selberg, tlf. 920 17 198.

Planavgrensningen vil kunne være gjenstand for mindre justeringer i løpet av planprosessen. Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan finnes i kommunens kunngjøring som blir annonsert på www.verdal.kommune.no under Siste nyheter eller lastes ned her.

Offentlig ettersyn av planforslag blir kunngjort på kommunens nettsider og i avis. Berørte parter får varsel om dette og kan komme med merknader.