Selberg Arkitekter

Kunngjøring om igangsatt planarbeid for del av gnr./bnr. 15/27, 4/46, 4/103

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at det er satt i gang arbeid med reguleringsplan over bakken for del av eiendom gnr./bnr. 15/27, 4/46 og 4/103 i Trondheim kommune. Planområdet er lokalisert over Landbruksvegen ved Tungavegen 26 og IKEAs varehus på Leangen. Tiltakshaver er IKEA Eiendom Holding AS. Selberg Arkitekter er forslagsstiller.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en helautomatisert varebro mellom IKEAs varehus og nytt lager på Tungavegen 26. Broa skal gå over Landbruksvegen. Nytt lager behandles som en egen byggesak og inngår ikke i dette planarbeidet. Planområdet er ca. 530 m3. Det vil være fri høyde under broa på ca. 5,8 meter. Selve broa vil være 5 meter bred og 55 meter lang.

I kommuneplanens arealdel for 2012-2024 er området regulert til næring. På bakkenivå omfattes området av to reguleringsplaner som angir reguleringsformålene forretning, vegareal og areal for landbrukets næringsorganisasjoner. Det foregår for tiden arbeid med ny regulering av Tungavegen 26. Denne vil ligge under reguleringsplanen for den nye varebroa som nå er igangsatt. Vi har dialog med forslagsstiller bak ny reguleringsplan for Tungavegen 26, slik at planene ikke setter begrensninger for hverandre.

Merknader og innspill til planarbeidet sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Sluppen, 7434 Trondheim eller på e-post til knut@selberg.no innen 15.08.2016. For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Knut Selberg, tlf. 920 17 198.

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får de berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider. Det forventes at dette vil foregå høsten 2016.