Selberg Arkitekter

Kunngjøring om igangsatt planarbeid for del av Ringvålvegen, Trondheim kommune

Det varsles herved at det er igangsatt planarbeid for deler av Ringvålvegen, på eiendommene gnr./bnr. 166/1 og 181/47 m.fl. i Trondheim kommune. Planområdet er ca. 160 daa. Tiltakshaver er Graver AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for sammenhengende gang- og sykkelveg langs viste trase av Ringvålvegen. Varslet gjelder en utvidelse av planområdet Skjefstad Vestre og Benberg ved Ringvålvegen, hvor det er pågående planarbeid for å legge til rette for massedeponi for rene masser m.m. Planprogram er fastsatt 04.11.14.