Selberg Arkitekter

KUNNGJØRING OM IGANGSATT PLANARBEID FOR EIENDOMMEN GNR./BNR. 56/821 OG 56/204, HARSTAD KOMMUNE

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsatt planarbeid for del av eiendom gnr./bnr. 56/821 og 56/204 i Harstad kommune. Planområdet er lokalisert på Gangsås, 3 km sør for Harstad sentrum. Tiltakshaver er NG Eiendom Nord AS.

I kommuneplanens arealdel er området regulert til Nåværende Industri. Gjeldende reguleringsplan er Rødbergveien og regulerer området til forretning, kontor og industri.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge området for ny Kiwi-butikk. Planområdet er ca. 6 daa. Gjeldende plan begrenser utnyttelse av tomten med en BYA på 35 %. Gjennom planarbeidet ønsker tiltakshaver å øke denne utnyttelsen til 60 % BYA. Dette må gjøres for å kunne gjennomføre en hensiktsmessig utnyttelse av tomten. Utover dette vil det ikke bli gjort noen vesentlige endringer i gjeldende plan. Høyder og formål vil ikke endres i planen. Nødvendige utredninger av geoteknikk og trafikk mm vil bli en del av det endelige planforslaget.

Etter at merknadene er kommet inn vil kommunen ta stilling til om planen vil fremmes som en mindre endring av reguleringsplan etter Plan- og bygningslovens § 12-14. Planprosessen vil da forenkles til å kunne vedtas på delegert myndighet.

Underveis i prosessen kan det være behov for å gjøre mindre justeringer ifm regulering av trafikkformål og atkomstsløsninger. Endelig planavgrensningen vil derfor kunne være gjenstand for mindre justeringer. Tiltaket faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger.

De som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Merknader og innspill sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Torgarden, 7434 Trondheim eller på e-post til sigbjorn@selberg.no innen 08.02.2019. Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan lastes ned her.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Sigbjørn Lorås Hessaa, tlf. 91713745.

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får de berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider og på Selberg Arkitekters nettsider, www.selberg.no.