Selberg Arkitekter

Kunngjøring om igangsatt planarbeid for Magnus Den Godes gate 22, gnr/bnr 404/418 m.fl

Det varsles herved at det er satt i gang planarbeid for Magnus Den Godes gate 22, på eiendommene gnr./bnr. 404/418 m.fl. i Trondheim kommune. Planområdet er ca. 4,0 daa. Tiltakshaver er Trym Bolig AS.

Planområdet er i kommuneplanens arealdel markert som sentrumsformål. Dagens arealbruk i planområdet er midlertidig parkeringsplass. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse. Parkeringsløsning legges til p-kjeller med innkjøring fra Magnus den Godes gate.