Selberg Arkitekter

KUNNGJØRING OM IGANGSATT REGULERINGSARBEID FOR HELL SENTRUM, EIENDOM GNR. 162 BNR. 9, 495 M.FL.

Iht. PBL § 12-8 varsles det om igangsatt reguleringsplanarbeid for gnr. 162, bnr. 9, 495 m.fl. i Stjørdal kommune.

Tiltakshaver er Coop Midt-Norge. Planområdet er ca. 31 daa. Foreslått hovedformål er sentrumsformål og boliger, med tilhørende funksjoner som uteoppholdsareal og trafikkareal. Det er foreløpig planlagt nye butikklokaler og ca. 70 boenheter i form av konsentrert småhusbebyggelse på planområdet. 

Planområdet er lokalisert i Hell sentrum, ca. 3,5 km sør for Stjørdal sentrum. Planområdet ligger sør for fv. 705 og Meråkerbanen. Området er avsatt til sentrumsformål (S6) i kommuneplanens arealdel (KPA), unntatt en stripe med LNFR-formål mot øst, som er tatt inn i planområdet for å stadfeste arealbruken, samt sikre driftsadkomst til jordbruksarealet sør for planområdet.   

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Planforespørsel med foreløpige beskrivelser og illustrasjoner som lå til grunn for oppstartsmøte med kommunen kan leses og lastes ned HER.  Illustrasjonsvedlegg kan sees og lastes ned HER.

Oppstartsmøtereferat fra møte med Stjørdal kommune 7.12.2020 kan leses HER.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Selberg Arkitekter, v/Fredrik Lian, tlf. 48286074. Innspill til planarbeidet sendes Selberg Arkitekter AS, Postboks 6094 Torgarden, 7434 Trondheim eller fredrik@selberg.no innen 18.03.21.