Selberg Arkitekter

Kunngjøring om igansatt planarbeid for Buvegen i Harstad, gnr./bnr. 58/97, 58/296 m.fl.

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at det er satt i gang arbeid med reguleringsplan for del av eiendom gnr./bnr. 58/97, 58/296 m.fl. i Harstad kommune. Planområdet er lokalisert ved Buvegen, på Seljestad i Harstad. Tiltakshaver er Idehus. Selberg Arkitekter er forslagsstiller.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse og leiligheter. Planen legger opp til ca. 15 boenheter på eiendommene gnr/bnr 58/97 og 58/294.  Bakgrunnen for den vide planavgrensningen er utløst av behov for oppgradering av eksisterende offentlig adkomstveg. For øvrige eiendommer vil planarbeidet ha til hensikt å videreføre dagens situasjon. Planarbeidet omfatter også tilrettelegging for en felles renovasjonsløsning i Buvegen og St Olavs gate. Tiltaket faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning.