Selberg Arkitekter

KUNNGJØRING: Varsel om igangsatt detaljregulering Elgesetergate 21, Trondheim kommune

Det varsles herved at det er satt i gang planarbeid for Elgesetergate 21, på eiendommene gnr./bnr. 405/70 m.fl. i Trondheim kommune.

Planområdet er ca. 3,1 daa. Tiltakshaver er Elgesetergate 21 Holding AS. Planområdet er i kommuneplanens arealdel markert som sentrumsformål. Dagens arealbruk i planområdet er næringsformål.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse med næringsformål på gatenivå mot Elgesetergate. Parkeringsløsning legges til p-kjeller med innkjøring fra Einar Tamberskjelvesgate.

Planforslaget innebærer riving av hele bebyggelsen innenfor tomten.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Selberg Arkitekter AS, v/Siv Minna Aastorp, tlf. 918 21 734. Innspill til planarbeidet sendes Selberg Arkitekter AS, Postboks 6094 Sluppen, 7434 Trondheim eller siv@selberg.no innen 07.03 2014.