Selberg Arkitekter

KUNNGJØRINGSANNONSE: Varsel om igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for Langmo

Det varsles herved at det er satt i gang planarbeid for eiendommene gnr./bnr. 38/5 og deler av eiendommene gnr./bnr. 39/31, 1704/4, 1704/5 i Klæbu kommune. Tiltakshaver er Langmo utbygging.

Planområdet er lokalisert ved Tanem i Klæbu, og er på omlag 65,3 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for regulering til boligformål med tilhørende infrastruktur og grøntområder. Planlagt biladkomst til området vil være fra RV 704.

Saken faller ikke under forskriften om konsekvensutredning.

Planavgrensningen vil kunne være gjenstand for mindre justeringer i løpet av planprosessen. Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Selberg Arkitekter, v/Bente Bolme Aasetre, tlf. 995 54 016. Innspill til planarbeidet sendes Selberg Arkitekter AS, Postboks 6094 Sluppen, 7434 Trondheim eller bente@selberg.no innen 19.03.2014.