Selberg Arkitekter

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Selsbakkvegen 55

Planforslaget for Selsbakkvegen 55 ligger nå ute på offentlig ettersyn på Trondheim kommunes nettsider

Planen omfatter et leilighetsbygg oppdelt i ulike volumer i 2-3 etasjer med totalt 12 leiligheter. Leilighetene kan være i varierende størrelse der gjennomsnittsstørrelsen vil ligge på omtrent 70 m2 BRA. Prosjektet rommer totalt 1862 m2 BRA som inkluderer areal over og under grunnen. Bygningsvolumet er vist med en variasjon i høyde og bredder, med en felles parkeringskjeller. Uteoppholdsareal tilrettelegges på et solfylt areal på tomtens sørlige del.

Planområdet er på 4,2 daa og omfatter gnr. bnr. 100/208 m.fl. og ligger på Byåsen, omtrent 200 meter fra Migosenteret på Hallset, og ca. 7 km fra sentrum. Planområdet ligger i et etablert boligområde med både småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. 

Utfordringen i planen har vært å balansere utnyttelse opp mot skyggevirkningene av bebyggelsen. Det har vært jobbet med flere alternativer for å gjøre solforholdene best mulig for naboeiendommene. Vi mener at planforslaget viser en god disponering på tomten der en nedtrapping av volumene mot sørøst medfører at skyggene blir mest mulig begrenset ut ifra tetthetskravet på 6 boliger pr dekar.

Planforslaget er utarbeidet og innsendt av Selberg Arkitekter AS som tiltakshaver på vegne av oppdragsgiveren Prosjektpartner Midt-Norge AS.

Frist for å komme med merknader til planarbeidet er satt til 10.09.2019