Selberg Arkitekter

Offentlig ettersyn av områdeplan for Venn

Tettstedet Venn er et lokalt sentrum sør i Skaun kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at Venn skal være et attraktivt lokalsenter for fremtidige generasjoner.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok plan- og miljøutvalget i Skaun kommune den 05.06.19, sak nr. 24/19, å legge forslag til områdereguleringsplan for Venn ut på offentlig ettersyn.

Planen inneholder utvidelse av skole og barnehage, næringsarealer i sentrum, kirke med muligheter for utvidelse av gravlunden, fortetting av eksisterende boligområder og etablering av kombinasjonsbygg med leiligheter i sentrum. Det er lagt vekt på gode forbindelser via gang- og sykkelveger inn mot sentrumstilbudene og tilrettelegger for en opprydding i dagens trafikksituasjon. Områdeplanens tilrettelegging for fortettingsmuligheter sentralt for både bolig og næring vil samtidig verne om det eksisterende jordbruksarealet og tar hensyn til Skaun kirke sin sentrale plass i landskapet.

Planmaterialet er lagt ut på kommunens nettside. Merknadsfrist er satt til 15. august 2019.