Selberg Arkitekter

Supersykkelveg

Nettverket Aas-Jakobsen Trondheim, ViaNova Trondheim og Selberg Arkitekter skal utarbeide byggeplan på første del av ny supersykkelveg øst i Trondheim. Ny trase for supersykkelveg skal gå på nordsiden av jernbanen fra Strandveien og til rundkjøring på Grillstad.

I forprosjektet er det lagt til grunn en løsning med normal tverrsnitt på 9,5 meter, hvorav det avsettes 4 m til sykkelveg, 2,5 m til grønn buffersone, 2,5 m til fortau og 2x0,5 m til skulder. Planstrekningen er delt i fire delparseller; Strandveien - Lilleby skole - Bromstadvegen - Rotvoll - Ranheimsvegen. Nettverket jobber med parsell nr. 3; Bromstadvegen - Arkitekt Ebbels veg.

Hovedmålsetning for prosjektet er å få folk til å velge sykkel framfor bil!