Selberg Arkitekter

Varsel om endret plangrense - Gevingåsen nedre, gnr. 162, bnr. 366, 435 m.fl., Stjørdal kommune

Det vises til varsel om igangsatt planarbeid datert 20.01.2021, samt offentlig ettersyn i mai/juni 2022 Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 sendes det ut nytt varsel for detaljplanarbeid for eiendom gnr./bnr. for gnr. 162, bnr. 366, 435 m.fl. i Stjørdal kommune.

I forbindelse med offentlig ettersyn kom det inn innspill om at det må etableres kollektivholdeplasser i området. Planområdet må derfor utvides og planarbeidet må varsles på nytt.

Planområdet er lokalisert på Gevingåsen, ca. 3,5 km sørvest for Stjørdal sentrum. Tiltakshaver er Gevingåsen AS.

Planområdet var tidligere ca. 60 daa. Det er nå utvidet til 68,5 daa. Utvidelsen skyldes krav om at kollektivholdeplasser skal inngå i detaljreguleringen.

Planområdet regulerer 12 delfelt for konsentrert småhusbebyggelse, hovedsakelig i form av rekkehus og eneboliger i kjede. Illustrasjonsplan viser 118 boenheter, men valg av hustyper kan gjøre at antallet endres. Utarbeidede bestemmelser sier at det skal etableres minimum 110 boliger innenfor planområdet. For å minimere terrenginngrep er veger og bebyggelse er lagt på terrengets premisser. Bebyggelsen er organisert og utformet slik at den kan fungere som støyskjerm. Planområdet har sammenhengende og sentralt plasserte grønne områder.

Merknader og innspill merkes «20005 Gevingåsen» og sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Torgarden, 7434 Trondheim eller på e-post til post@selberg.no innen 10.02.2024.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Guro Aarø Ianssen, tlf. 99618054, guro@selberg.no.

Planforslag (uten utvidelse) har vært på offentlig ettersyn. Dokumentene kan sees kommunens nettsider (planid 5009).

Vedlagt følger ny planavgrensning. Planavgrensningen vil kunne være gjenstand for mindre justeringer i løpet av planprosessen.