Selberg Arkitekter

Varsel om igangsatt planarbeid for Jyssan boligområde, gnr./bnr. 141/1, 143/1, 144/2 m.fl., Skaun

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det med dette igangsatt reguleringsplanarbeid for eiendommene 141/1, 143/1, 144/2 m. flere i Skaun kommune.

Planområdet er lokalisert i Børsa i Skaun kommune. Tiltakshaver er OBOS Block Watne.

Formålet med planforslaget er å legge til rette for boligbebyggelse med variasjon i boligtyper og tetthet med tilhørende anlegg. Tilrettelegging for mangfold i boligsammensetningen er et mål. Det legges opp til trinnvis utvikling av området. En omlegging av Rossmovegen (Fv 6634) er en relativ stor kostnad som ikke kan tas i ett trinn. Grunnet uforholdsmessige kostnader på omlegging av Rossmovegen, bes det om en  idlertidig utsettelse på omlegging av fylkesvegen inntil det er innbetalt tilstrekkelig midler til fondet. Dette betyr at eksisterende Rossmovegen må benyttes midlertidig i en begrenset periode.

Planen vil hensynta de kulturminneverdier som finnes i området.

Planavgrensningen vist nedenfor angir hvilket område som inngår i planarbeidet. Plangrensa vil kunne bli justert noe i løpet av planprosessen. planområdet er ca. 264,5 daa.

Planområdet ligger i det vesentligste innenfor Områdeplan for Børsa (plan-id: 201310,) og er regulert til boligformål med tilhørende anlegg. Planforslaget er dermed i tråd med overordnet plan. Planområdet berører også mindre deler av reguleringsplanen for Børsa sentrum (plan-id: 200707).

Det er avklart med planmyndighet at tiltaket ikke utløser krav til planprogram/ konsekvensutredning, jf. oppstartsmøte med Skaun kommune.

Merknader og innspill sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Torgarden, 7434 Trondheim eller på e-post til post@selberg.no innen 15.05.2023. For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Siv Minna Aastorp, tlf. 91 82 17 34.
Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får de berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Vedlegg 1: Planinitiativ

Vedlegg 2: Referat fra oppstartsmøte

Vedlegg 3: Foreløpig planavgrensning