Selberg Arkitekter

VARSEL OM IGANGSATT PLANARBEID FOR LADEBEKKEN 56, TRONDHEIM KOMMUNE

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles igangsetting av reguleringsplanarbeid for eiendommene gnr./bnr. 414/405, 414/513. I tillegg reguleres deler av 414/1, 415/178, 414/514, 414/519, 414/398, 414/399 på Lade i Trondheim kommune. Planområdet ligger ca. 3 km nordøst for Trondheim sentrum.

Tiltakshaver for utbyggingen er NORDR. Hensikten med planarbeidet er å etablere boligbebyggelse i form av en boligblokk i 5-8 etasjer. Det totale planområdet er på ca. 5,9 daa. Dette inkluderer privat uteareal, areal til adkomst og inngangsparti, samt gang- og sykkelveg som forbinder Ladebekken og Håkon Magnussons gate.  

Arealet er i kommuneplanen og kommunedelplan for Lade, Leangen og Rotvoll avsatt til sentrumsformål, samt noe grønnstruktur. Tiltaket er i tråd med overordnet plan og vurderes ikke til å falle inn under forskrift om konsekvensutredninger.

Planen vil tilrettelegge for et bygningsvolum med høyde og arkitektonisk uttrykk tilpasset dagens situasjon. Det etableres uteareal på tomtens sørlige del. Parkering løses i kjeller. Foreløpig forslag vil utfordre krav til uterom, parkering og høyder i kommunedelplanen for Lade, Leangen og Rotvoll. Videre arbeid utføres i samråd med Trondheim kommune, og avklares i løpet av prosessen.

Vedlagte planavgrensning er omforent med Trondheim kommune og viser hvilket område som ønskes utviklet til boligbebyggelse med tilhørende uteareal og gang- og sykkelveg.

Merknader og innspill sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Torgarden, 7434 Trondheim eller på e-post til gunnhild@selberg.no innen 18.05.2022.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Gunnhild Valle Tverdal, tlf. 915 90 466.

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, får berørte parter varsel om dette og kan komme med ytterligere merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Planinitiativ kan lastes ned HER
Referat fra oppstartsmøtet med kommunen kan lastes ned HER
PDF-versjon av kart med forslag til plangrense kan lastes ned HER