Selberg Arkitekter

VARSEL OM IGANGSATT PLANARBEID FOR TANEM, EIENDOM GNR. 541 BNR. 14 M.FL., TRONDHEIM KOMMUNE

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles igangsetting av reguleringsplanarbeid for eiendommene gnr./bnr. 541/14, 540/39 og 540/34. I tillegg reguleres deler av 549/1, 539/1 og 545/3 i Trondheim kommune.

Foreslått planområde er lokalisert langs Fv. 704 ved Tanem i Klæbu og er på ca. 23,9 daa. Tiltakshaver er HAW Gruppen AS.

Hensikten med planarbeidet er å etablere boliger, privat uteareal, dagligvare og andre lokalservice funksjoner. Etablering av gang- og sykkelveg på østsiden av Brøttemsvegen samt opparbeidelse av miljø- og energistasjon.

Planforslaget er i samsvar med hovedtrekk og rammer i overordnet plan, Klæbu kommuneplan 2010-2021 og vurderes ikke til å falle inn under forskrift om konsekvensutredninger.

Planavgrensningen er omforent med Trondheim kommune og viser hvilket område som inngår i planområdet. Planavgrensningen vil kunne bli justert noe i løpet av planprosessen.

Planinitiativ kan sees og lastes ned HER. Referat fra oppstartsmøte kan sees og lastes ned HER.

Åpent informasjonsmøte vil bli avholdt i Haws lokaler, Nordalsvegen 3 i Klæbu onsdag 22. Juni kl. 18.00. Merknader og innspill sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Torgarden, 7434 Trondheim eller på e-post til post@selberg.no innen 01.08.2022. 

For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Grim Almhjell, tlf. 908 83 073.

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, får berørte parter varsel om dette og kan komme med ytterligere merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.