Selberg Arkitekter

Varsel oppstart planarbeid for Fredlybekken, nedre del, Sluppen, Trondheim kommune

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles igangsetting av reguleringsplanarbeid som berører eller tilgrenser følgende eiendommer i Trondheim kommune: Gnr. Bnr. 73/1, 80, 81, 88, 91, 114, 118, 120, 142, 143, 146, 155, 186, 195, 208, 209, 254, 255, 256, 257, 266, 269.

Planområdet er lokalisert på Sluppen i Trondheim kommune. Tiltakshaver er Trondheim kommune /v Kommunalteknikk.

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan for gjenåpning av Fredlybekken. Åpning av Fredlybekken er del av en større satsing i Trondheim kommune, der tidligere rørlagte bekker skal gjenåpnes. Dette skal sikre bedre overvannshåndtering ved kraftige nedbørshendelser, styrke økologiske korridorer knyttet til vann-, plante-, og dyreliv, samt tilrettelegge for rekreasjonsområder. Parallelt med gjenåpningen av bekkeløpet, skal det legges til rette for god fremkommelighet for myke trafikanter i og gjennom planområdet.

I kommunedelplanen for Sluppen, vedtatt i 2023, er området avsatt til grønnstruktur, med hensikt å gjenåpne bekkeløpet og sikre forbindelseslinjer. Hensikten med planen følger opp nylig vedtatt overordnet kommunedelplan, og krever derfor ikke egen konsekvensutredning.

Planavgrensningen angir hvilket område som inngår i planarbeidet. Plangrensa vil kunne bli justert noe i løpet av planprosessen. Planområdet er ca. 30,8 dekar.

Merknader og innspill sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Torgarden, 7434 Trondheim eller på e-post til post@selberg.no innen 20.04.2023.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes: Selberg Arkitekter v/Frøydis Aarnseth Aalbu, tlf. 976 91 398 eller Kommunalteknikk, Trondheim kommune v/Liv Åshild Lykkja, tlf. 932 11 354.

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får de berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Vedlegg:

Plangrense til varsling

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte