Selberg Arkitekter

Varsel om oppstart planarbeid for Fv. 6995 Østvik - Vellamelen, gang- og sykkelveg

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for gang- og sykkelveg fra Østvik til Vellamelen i Steinkjer kommune. Planområdet strekker seg ca. 1,4 km langs fylkesveg 6995 fra bussholdeplassen (Østvik) ved Namsosvegen i sør til bussholdeplassen (Beitstad) og Coop Prix Beitstad ved Brattbergsvegen i nord.  Tiltakshaver er Steinkjer kommune.

I kommuneplanens arealdel er området regulert til landbruk, natur og friluft samt reindrift (LNFR), og fremtidig sykkelveg er vist som en stiplet rød linje. Planen berører  reguleringsplan for FV 17 Østvik – Beistadsundet/Alhusøra – Sprova (vedtatt 25.03.2015) i sør og reguleringsplan for Veldemelen grendesenter (vedtatt 19.09.1984) i nord.

Planens formål er å legge til rette for at det skal etableres gang-/sykkelforbindelse langs Namsosvegen. Arealformål som kan være aktuelle å benytte er gang- og sykkelveg/fortau, annen veggrunn, veg, grønnstruktur, bolig og LNFR. Det vil også være aktuelt å regulere et midlertidig riggområde. Planområdet er ca. 35 daa.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Guro Aarø Ianssen, tlf 996 18 054.

Merknader og innspill merkes «22035 g/s veg Østvik-Vellamelen» og sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Torgarden, 7434 Trondheim eller på e-post til post@selberg.no innen 16.12.2022

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får de berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort i avis, på Selbergs nettsider og på kommunens nettsider.