Selberg Arkitekter

Varsel om oppstart planarbeid Fv. 6954 Mære - Lein, gang- og sykkelveg

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for gang- og sykkelveg fra Mære til Lein i Steinkjer kommune. Planområdet strekker seg ca. 880 meter langs fylkesveg 6954 (Heistadvegen) fra krysset med fylkesveg 6956 (Kringlavegen) i vest til krysset med Leinsgrendvegen i øst.  Tiltakshaver er Steinkjer kommune.

I kommuneplanens arealdel er området regulert til landbruk, natur og friluft samt reindrift (LNFR), og framtidig sykkelveg er vist som en stiplet rød linje. Planen berører  reguleringsplan for Mære skole og stadion med nærområder (vedtatt 29.01.2020) i vest, og planforslag for Leinsgrenda vestre boligområde, Mære.

Planens formål er å legge til rette for at det skal etableres gang-/sykkelforbindelse langs Heistadvegen. Arealformål som kan være aktuelle å benytte er gang- og sykkelveg/fortau, annen veggrunn, veg, bolig og LNFR. Det vil også være aktuelt å regulere et midlertidig riggområde. Planområdet er ca. 16 daa.

Merknader og innspill merkes «22035 g/s veg Mære-Lein» og sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Torgarden, 7434 Trondheim eller på e-post til post@selberg.no innen 16.12.2022.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Guro Aarø Ianssen, tlf. 99618054.

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får de berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort i avis, på Selbergs nettsider og på kommunens nettsider.