Selberg Arkitekter

Varsel om oppstart planarbeid - Svebergmarka B19

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for gnr. 46, bnr. 750. Tiltakshaver er Dero Eiendom AS.

Eiendommen ligger på Sveberg, og er en del av områdeplan for Svebergmarka boligområde, og har betegnelsen B19.

Planens formål er å legge til rette for boligbebyggelse i form av leiligheter, flermannsboliger, rekkehus samt kjedede- og frittliggende eneboliger. Arealformål som kan bli benyttet er boligbebyggelse, veg, gang- og sykkelveg/fortau, annen veggrunn, lekeplass og renovasjon. Planområdet er ca. 18 daa.

Det tas sikte på parallellbehandling av plan- og byggesak.

Dette brevet sendes til alle berørte, slik at de som ønsker kan komme med innspill til planarbeidet. Merknader og innspill merkes «23019 Svebergmarka B19» og sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Torgarden, 7434 Trondheim eller på e-post til post@selberg.no innen 30.10.2023.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Guro Aarø Ianssen, tlf. 99618054.

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, får de berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort i avis, på Selbergs nettsider og på kommunens nettsider.

Planavgrensing

Planinitiativ

Referat oppstartsmøte