Selberg Arkitekter

Vedtatt detaljregulering for Brundalen skole

Detaljregulering for Brundalen skole ble vedtatt av bystyret 24.04.2014.

Reguleringsplanen legger til rette for en utvidelse av eksisterende skole fra 360 til 630 elever, noe som inkluderer utvidelse av skoletomt. Vinnerutkastet for skolen er utarbeidet av Skanska med Eggen Arkitekter AS og Løvetanna Landskap AS, og er lagt til grunn for utarbeidelse av reguleringsplanen.

Planområdet er ca. 32 daa hvorav 19,3 daa foreslås regulert til tjenesteyting (skoleformål). Området ligger ca. 7,7 km øst for Trondheim sentrum og ca. 2 km fra Dragvoll, i en bydel preget av omfattende utvikling. Skoletomta ligger i skrånende terreng med flott utsikt nordover mot Trondheimsfjorden. Området rundt tomta er preget av tett blokkbebyggelse, men også et friområde og et større grøntdrag som strekker seg til fjorden i nord og marka i sør.

Planforslaget er utformet med tanke for fleksible og generelle arbeids- og undervisningslokaler, der god kontakt mellom uteområdene og fellesarealene har vært viktig. Inngangsforholdene og fellesarealene er utformet for å gjøre den interne sirkulasjonen oversiktlig for alle brukerne, med et variert spekter av sosiale møte- og pauseplasser. Det planlegges en todelt adkomst for trafikk der en i tillegg til dagens oppretter en ny adkomst mot syd. For å bedre tilgjengeligheten ytterligere for gående og syklende er det behov for å etablere en tverrforbindelse mellom Brundalen og Jakobsli. Dette arbeidet må sees i sammenheng med prosjektet Brundalsforbindelsen.

Prosjektet har en stram framdriftsplan med byggestart i mai 2014. Innflytting i skolen er planlagt til skolestart 2015.