Selberg Arkitekter

Boligområde Sæterbakken

Hensikten med planarbeidet var å utarbeide en detaljert reguleringsplan for boligområde i Sæterbakken.  Fortuna Utbyggingsselskap AS ønsket å legge til rette for utbygging av ca. 200-220 boliger i Sæterbakken. Innenfor planområdet reguleres ca. 25 daa til boligformål. Totalt er planområdet på rundt 35 daa.

Intensjonen bak planen var å få et godt helhetlig plangrep som minimaliserer terrenginngrep og ivaretar nærheten til den overordna grønnstrukturen i området. Tilgjengeligheten til det grønne var et viktig grep i planen. Det legges opp til et godt samspill mellom grønnstruktur, boliger og veger på en funksjonell og arealøkonomisk måte.

Topografien og orientering mot nord-nordøst ble utfordrende mht. sol og skyggeforhold, og infrastruktur. Organiseringen og plasseringen av bebyggelsen ble optimalisert i forhold til bokvalitet, karakter, visuell oversiktlighet, sol og skygge. Organiseringen av bygningsmassen ble planlagt som lineære strukturer langs boliggatene. En friere utforming og struktur ble benyttet der topografien tilsa det.

Parkeringen er foreslått lagt i parkeringskjeller i hvert utbyggingsfelt. Organiseringen legger til rette for at delfeltene vil framstå bilfrie.

Sted: Sæterbakken, Trondheim kommune
Byggherre: Fortuna Utbyggingsselskap AS
Status: Avsluttet 2015