Selberg Arkitekter

Detaljregulering Austafjord barnehage,Vikna kommune

Selberg Arkitekter har bistått Vikna kommune i utarbeidelsen av detaljregulering for en ny barnehage på Austafjord i Vikna kommune.

Arbeidet startet med en mulighetsstudie for å kartlegge aktuelle tomter og en vurdering av styrker og svakheter ved fem alternativer for plassering av barnehage. Dette arbeidet resulterte i en anbefaling om en tomt som hadde gode egenskaper med tanke på størrelse/form, topografi og som ga store opplevelseskvaliteter til barna ved at den lå i direkte tilknytning til et turterreng som dagens barnehage brukte flittig. Detaljreguleringsplanen jobbet videre med anbefalt alternativ.

I løpet av planprosessen har det særlig vært nyttig med et godt samarbeid med barnehagens ansatte og Vikna kommune. Dette har gjort at resultatet av planarbeidet gir rammer for et konsept i tråd med brukernes ønsker og behov.

Bebyggelsen er foreslått plassert på en kolle langs en fylkesveg (fv. 7094) og er orientert mot sørvest for å skape kontakt med Austafjord senter, og for å legge til rette for gode solforhold. Planen gir rammer for gode uteareal på baksiden opp mot et høydedrag i vest. Dette skjermer uteområdet på begge sider og vil få en umiddelbar tilknytning til lysløypenettet og barnehagens grillhytte og lavvo.

Det er lagt vekt på bruk av lokal overvannshåndtering, samt variasjon og artsmangfold i vegetasjonen. Parkering og adkomst er lagt på byggets nordvestlige side for å få god adskillelse fra hente/bringe-aktivitet, varelevering og parkering.

Selberg Arkitekter skal videre bistå med skisseprosjekt og underlag til totalentreprise av Austafjord barnehage. Prosjektet utvikles i nært samråd med brukerne av den nye barnehagen.

Sted: Austafjord, Vikna kommune
Byggherre: Vikna kommune
Status: Detaljreguleringsplan er vedtatt, skisseprosjekt er påstartet.