Selberg Arkitekter

E6 Kolomoen - Arnkvern

Nye Veier AS var ansvarlig for utbyggingsprosjektet E6 Kolomoen – Moelv, i Hedmark fylke, som ble ferdigstilt sommeren 2020. E6 ble bygd ut til firefelts motorveg med fartsgrense på 110 km/t.

Hærhe Entreprenør ble tildelt entreprisen for strekningen Kolomoen – Arnkvern, og Selberg Arkitekter AS hadde ansvar for landskapstilpasningen på strekningen Kåterud- Arnkvern. Dette er en strekning på 19 km og omfatter bygging av 4,3 km riks-og fylkesveg, 2,1 km kommunal veg og 3,1 km med gang -og sykkelveg. Den består blant annet av et komplisert to-plans kryss på Åkersvika. I tillegg berører vegen Åkersvika naturreservat. Naturreservatet er Norges første Ramsar-område, og er et verdifullt våtmarksområde med stor variasjon i naturtyper.

Landskapsarkitekt bistod med terrengbehandling og lokal stedstilpasning slik at vegen glir så skånsomt som mulig gjennom Åkersvika naturreservat. Det ble vektlagt stedegen beplantning, omsorgsfull terrengforming og naturlige tilslutninger mot eksisterende omgivelser. Landskapsarkitekt bistod også i formingsuttrykk på veg og veg-relatert utstyr og konstruksjoner, som rekkverk, støyskjermer, murer, leskur og annet.  

Prosjektet hadde et mål om BIM nivå 3, og ble preget av spennende tverrfaglige utfordringer. Dette ble løst i samarbeid med Aas Jakobsen Trondheim, Via Nova Trondheim, Via Nova Plan og Trafikk, Rambøll, NGI, NVE, og DHI Norge.

Strekningen Kolomoen - Kåterud åpnet høsten 2019, mens strekningen videre nordover gjennom Åkersvika og fram til Arnkvern, åpnet sommeren 2020.

Sted: Stange og Hamar kommune, Hedmark fylke
Byggherre: Hærhe Entreprenør på vegne av Nye Veier AS
Status: Ferdigstilt 2020

Fagområde

Kategori

  • Bru og samferdsel