Selberg Arkitekter

E6 Kvithammar - Åsen

Selberg Arkitekter er underkonsulent til Dr.Ing.Aas Jakobsen for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for E6 Kvithammar – Åsen. Planen består av to parseller hvorav den ene ligger i Stjørdal kommune og den andre ligger i Levanger kommune. Hele traséen fra Kvithammar til Åsen er 19 km lang og går hovedsakelig i jomfruelig terreng. Vegen er regulert som firefelts motorveg med doble tunnelløp og får 110 km/t som fartsgrense.

Reguleringsplan for parsellen i Stjørdal kommune ble vedtatt 25. mars 2021 og parsellen i Levanger kommune ble vedtatt 22. september 2021. Parsellen i Stjørdal består av fire delstrekninger, hvorav to tunnelstrekninger. Den ene tunnelen krysser kommunegrensa mot Levanger. Parsellen i Levanger består av åtte delstrekninger, hvorav 4 tunnelstrekninger. Det er regulert ett fullverdig toplanskryss på parsellen i Stjørdal og to halvkryss på parsellen i Levanger.

Den nye vegen skal bedre både fremkommelighet og sikkerhet for alle kjøretøy, bl.a. ved å:

  • Redusere konsekvensene ved stenging av E6
  • Redusere ulykkesrisikoen og framkommeligheten på strekningen
  • Redusere reisetiden og bedre forutsigbarheten for trafikantene
  • Legge til rette for god nærings- og samfunnsutvikling og forutsigbar arealbruk
  • Bedre forholdene for myke trafikanter

Transportkorridoren mellom Stjørdal og Åsen, som er en del av det nasjonale transportnettet, preges i dag av høy sårbarhet. Strekningen er ulykkesbelastet og består i hovedsak av to-felts veg med til dels krapp kurvatur og mye stigning/fall. Trafikkutviklingen tilsier at trafikksikkerhet og kapasitet må forbedres. Det er på deler av strekningen en høy risiko for storulykker, samtidig som omkjøringsmulighet mangler ved Langstein og i Vuddudalen.

Selberg Arkitekter AS har også bistått med plan- og landskapsarkitektur prosjektering. Rådgiver gruppen har bestått av: Aas-Jakobsen (hovedkonsulent), ViaNova, Selberg Arkitekter, NGI, Sweco, Brekke & Strand, ECT, Safetec mfl.

 

Sted: Kvithammar - Åsen, Stjørdal og Levanger kommuner
Tiltakshaver: Nye Veier
Status: Detaljreguleringsplaner, vedtatt 2021. Pågående byggeprosjekt

Fagområde

Kategori

  • Bru og samferdsel
  • Planprosesser