Selberg Arkitekter

Tvedestrand Energistasjon

Selberg Arkitekter har på vegne av ST1 utviklet konsept for nytt vegserviceanlegg med energistasjon, døgnhvileplass og aktivitetspark «Aktiv Rast», på Grenstøl i Tvedestrand kommune.

Vegserviceanlegget er planlagt som et viktig knutepunkt mellom E18 og Tvedestrand sentrum for innbyggerne i Tvedestrand, for brukerne av kollektivtilbud, for trafikanter og yrkessjåfører. Utforming av døgnhvileplassen er planlagt med henblikk på å skape større trafikksikkerhet på veien. Det tilbys gode fasiliteter for yrkessjåfører, med mulighet for fysisk aktivitet, samt mulighet for å lage mat og dusje. Det er også tilrettelagt for lademulighet for trailere og personbiler.

«Aktiv Rast» er et aktivitetsområde for å synliggjøre Tvedestrand, presentere den lokale virksomheten og historien. Anlegget har også hundeluftegård, samt utendørs trening. I utomhusanlegget er det benyttet over 5500 m² drensstein som et blå-grønt, permeabelt alternativ til asfalt. Løsningen er valgt etter anbefaling om å bruke framtidsrettede løsninger for å bedre overvannshåndteringen.

Det er også bygget 6 store regnbed/swales med frodig og variert vegetasjon. Disse regnbedene skal fordrøye overvann, og samtidig framstå grønne og frodige mellom de harde dekkene. Prosjektet har også fått plass til et insektshotell, og her er vegetasjon i tilknytning til dette omsorgsfullt utvalgt for å stimulere våre flyvende gjester.

Stasjonsbygget er oppført i stål og kledd med sandwich-elementer. Selberg Arkitekter har utviklet en trefasade av lekter med inspirasjon fra skog og trær. Lektestrukturen er et viktig formelement som benyttes ved alle ST1 sine nye energistasjoner. Det er brukt grønne tak dekket med sedum-planter og permeable dekker for å håndtere overvannet. God arkitektur og spennende uteområder er vektlagt for å tilby gode, helhetlige og bærekraftige knutepunkt i forbindelse med veganlegg. Våre landskapsarkitekter og arkitekter har også gjennomført detaljprosjektet.

Foto: Martin Tvete, Electronova AS og Bård Granerud, ST1 

Sted: Tvedestrand
Byggherre: ST1 Norge AS
Status: Ferdigstilt 2020