Selberg Arkitekter

Flatåsen idrettshall

På oppdrag fra Trondheim kommune, Utbyggingsenheten, utarbeidet Selberg Arkitekter en detaljreguleringsplan som skal legge til rette for ny idrettshall på Flatåsen. Flatås IL er byggherre for prosjektet. Planområdet ligger i bydelen Flatåsen i Trondheim kommune.

I området som omkranser skole, idrettsareal og grønnstruktur er det flere større boligområder. I vest og øst for planområdet er det i hovedsak rekkehusbebyggelse.

Som en del av reguleringsplanprosessen er alternative haller og plassering innenfor planområdet vurdert. Ny idrettshall på Flatåsen er en sak som interesserer og berører mange. Det har derfor vært spesielt viktig med tidlig medvirkning og utredning i planarbeidet, for å framskaffe et godt beslutningsgrunnlag og sikre gode løsninger som tar hensyn til alles behov.

Det er gjennomført en enkel mulighetsstudie i tidlig fase som så på ulik plassering av fotavtrykk av flerbrukshall og 7-er fotballhall. På bakgrunn av innspill etter et åpent dialogmøte med berørte og andre interesserte er det i tillegg gjennomført en ny studie som ser på ytterligere alternative plasseringer og løsninger med delvis nedgravd hall. Sentrale tema i utredningsarbeidet har blant annet omfatter: dagens bruk av området, barn og unges bruk, idrettens behov (Flatås IL), skolens behov, konsekvenser for skolen, trafikk og parkeringsbehov, adkomst og barrierevirkninger, landskap, grønnstruktur og grønne bevegelseslinjer, konsekvenser for boligbebyggelse – sol og skygge, bygningsmiljø.

Det ble utarbeidet to planforslag, ett med en løsning med både fotballhall og flerbrukshall, og ett med kun flerbrukshall. Reguleringsplan for førstnevnte løsning ble vedtatt.

Sted: Flatåsen, Trondheim
Byggherre: Flatås IL
Status: Vedtatt reguleringsplan