Selberg Arkitekter

Frol Oppvekstsenter, Levanger

Selberg Arkitekter har utarbeidet detaljreguleringsplan, samt utarbeidet forprosjekt og anbudsdokumenter for oppgradering av utomhusanlegg på Frol Oppvekstsenter i Levanger. Arbeidet har vært utført på oppdrag for Levanger kommune.

Reguleringsplanen legger til rette for utbedring og utvidelse av Frol oppvekstsenter for ca. 550 elever med uteområder, samt eksisterende friområde og Leirabanen nord for skolen. Reguleringen skal også tilrettelegge for utvidelse av eksisterende barnehage i øst. Eksisterende parkeringsplass sør for skolen vil inngå i utvidelse av areal til offentlig tjenesteyting sør for eksisterende skole og Skolevegen. Det planlegges for en treetasjers skolebygning med maks gesimshøyde på 15 meter. I tillegg til dette skal reguleringen også tilrettelegge for utvidelse av eksisterende barnehage. Arealet reguleres til to etasjer med en gesimshøyde på 10 m. Regulert friområde og Leirabanen nord for skolen inngår i reguleringsplanen som henholdsvis offentlig friområde og offentlig tjenesteyting.

Trafikksikkerhet med hensyn på varetransport og ny bruk av utearealer har vært viktig å ivareta. Utbedring av ny, sikrere trafikkløsning med hensyn til trygg skoleveg og hente/bringe-situasjonen for skole og barnehage har vært helt sentralt i planarbeidet. Et viktig plangrep i det hensynet har vært å binde sammen Oppvekstsenteret og Leirabanen gjennom grønne flater og gode bevegelseslinjer, samt tilrettelegge for miljøskapende elementer ved skolen og barnehagen gjennom å samle et mangfold av aktiviteter i skoleområdet. Andre viktige stikkord i planarbeidet har vært god tilgjengelighet for alle, kombinert med estetisk og god funksjonell utforming. Utomhusanlegget er planlagt med egne soner for de ulike aldersgruppene, med innhold som er tilrettelagt for hver alder. Det er også planlagt et fellesområde for hele skolen («shared space»). Fellesområdet inneholder blant annet et granitt-amfi og flaggstang. SA har samarbeidet med ECT på prosjektering av lysanlegget utendørs og ViaNova Trondheim på veg og va-anlegg. FAVEO AS har vært prosjekteringsleder.

Sted: Levanger
Byggherre: Levanger kommune, Enhet for kommunalteknikk
Status: Reguleringsplan vedtatt 2015

Fagområde

Kategori

  • Parker og idrett
  • Skole og barnehage