Selberg Arkitekter

Furuvika

Hensikten med planarbeidet er å utvikle et nytt næringsområde med kaianlegg. Planområdet er på ca. 1090 daa og omfatter kai, næringsareal og vegløsninger. Området ligger øst for Børsa sentrum i Skaun kommune.

Arealet er i kommuneplanen hovedsakelig avsatt til LNFR-areal og er delvis skogdekt. I tillegg omfattes et større areal i sjø og vassdrag. Omreguleringen av LNFR-arealet til næring vil være i strid med kommuneplanen, og det legges
derfor opp til en prosess med planprogram og konsekvensutredning (PBL §4-2).

Planen vil tilrettelegge for store sjønære næringsarealer med kaianlegg. Gode adkomstløsninger er en viktig forutsetning og avgjørende for utvikling av området. Forskjellige adkomstløsninger vil vurderes i planprosessen, bl.a. nye ramper på/av E39 og ny tilknytning til Børskrysset.

Utvikling av næringsområdet forutsetter et relativt stort uttak av stein og omlegging av fv. 800. Det er en forutsetning for prosjektet at fv. 800 skal være åpen for trafikk både under bygging og drift. Konsekvensutredningen skal avklare hvilke konsekvenser tiltaket medfører og hvilke avbøtende tiltak som må iverksettes.

Sted: Børsa, Skaun kommune
Oppdragsgiver: Furuvika Utvikling Drift AS
Status: Planprosess er igangsatt. Planprogram er stadfestet.