Selberg Arkitekter

Fv710 Brekstad fergekai

Reguleringsplanen tilrettelegger for bygging av ny fergekai på Brekstad. Ny fergekai skal styrke sikkerheten i sambandet og tilpasses mer miljøvennlig fergedrift med hybrid-ferger (el og diesel) som etter planen trafikkerer på sambandet fra 01.01.2019.

Plassering av ny fergekai er styrt av trafikkavvikling, økonomi, grunnforhold, trafikksikkerhet, kommunens behov og sentrumsutvikling. Ny ferjekai er flyttet i forhold til dagens plassering, og logistikken med biler og mennesker i fergeområdet er derfor noe endret. Prosjektet omfatter mudring i havnebasseng og etablering av fylling og plastring for nytt terminalområde og kaianlegg i eksisterende havnebasseng. ViaNova Trondheim har vært ansvarlig for utarbeidelse av grunnlag for reguleringsplan og byggeplan for prosjektet. Selberg Arkitekter har, som underkonsulent til Vianova, bistått med utarbeidelse av reguleringsplan og utarbeidelse av landskapsplan som viser logistikk og grøntareal i tilknytning terminalområde og logistikknutepunkt.

Planforslaget er utarbeidet i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Ørland kommune. Reguleringsplanlanforslaget er sendt inn av Statens vegvesen på vegne av oppdragsgiver Sør-Trøndelag Fylkeskommune.
Selberg Arkitekter AS har i november 2017 levert byggetegninger for utomhusanlegget.

Sted: Brekstad, Ørlandet
Byggherre: Sør-Trøndelag fylkeskommune/Statens vegvesen
Status: Vedtatt reguleringsplan
 

Fagområde

Kategori

  • Bru og samferdsel
  • Planprosesser