Selberg Arkitekter

Heimdal videregående skole og idrettshall

På vegne av tiltakshaver Sør-Trøndelag fylkeskommune har Selberg Arkitekter AS vært hovedkonsulent ved utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning for ny Heimdal videregående skole, idrettshall og tannklinikk på Saupstad.

Fylkestinget vedtok i desember 2008 et stort investeringsprogram for de videregående skolene i fylket. Februar 2014 ble det igangsatt en totalentreprise på en 2-delt konkurransepreget dialog med 8 prekvalifiserte team. Tre valgte team gikk videre, der vinnerteamet bestående av Skanska/Rambøll/KHR arkitekter ble offentligjort 16. juni 2015. Skole og idrettshall skal ferdigstilles høst 2018, med byggestart 2016. Arbeidet med utarbeidelse av reguleringsplanforslag og konsekvensutredningen har blitt brukt aktivt i prosessen som styringsverktøy i den dialogpregete fasen mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og de tre konkurranse-teamene. Tema for konsekvensutredningen har vært landskapsbilde/bybilde, kulturmiljø, grønnstruktur (naturmiljø og rekreasjon), bydelsutvikling og nærmiljø, barn og unges interesser, og trafikkforhold.

Ny Heimdal VGS er dimensjonert for 1140 elever og skal tilby et variert studieprogram tilpasset lokale søkere og skolens unike profil med et regionalt tilbud for søkere innen studieområdene idrett og musikk. Ny, nedgravd idrettshall, med 3 baneflater, er dimensjonert for topphåndballkamper med 4000 tilskuerplasser. Organiseringen av bebyggelsen opprettholder eksisterende siktlinjer og byrom, samt forsterker dagens «skole- og kulturakse» fra og med Kolstad til og med Saupstad barneskole. Dette muliggjør også etableringen av romslige utearealer på mange nivå, med offentlig tilgjengelige grøntareal, og et attraktivt bydelstorg. Samlet vil bydelsfunksjonene ved Heimdal VGS og idrettshall utgjøre et forbedret aktivitetstilbud for barn og unge i hele bydelen og i de nærliggende områdene. Attraktiviteten til den videregående skolen for elever utenfra forventes å øke. Dette kan gi positive ringvirkninger både i forhold til skolen og bydelens omdømme utad. Tiltaket bygger således opp under hovedmålsettingene i Områdeløftet og bidrar til å styrke hele bydelen både med hensyn til sosiale og fysisk/visuelle forhold.

Sted: Saupstad, Trondheim
Byggherre: Sør-Trøndelag fylkeskommune
Status: Reguleringsplan vedtatt 2016

Fagområde

Kategori

  • FoU - veiledere og utredninger
  • Parker og idrett
  • Planprosesser
  • Skole og barnehage