Selberg Arkitekter

Jakobsli skole

Selberg Arkitekter har utarbeidet reguleringsplan for Jakobsli skole på Overvik i Trondheim kommune.

Detaljplanen var et resultat av en lang utredningsprosess som startet i 2012 der fastsetting av skolekretser, og lokalisering av ny skole i Trondheim øst var sentralt.

I 2015 vedtok formannskapet plassering av ny skole etter en helhetlig vurdering av økonomiske og funksjonelle faktorer. Dette vedtaket var bl.a. basert på en mulighetsstudie/tomtevurdering utarbeidet av Selberg Arkitekter AS. Den nye skolen skulle avlaste Ranheim og Charlottenlund skole og ble planlagt med kapasitet for 700 elever.

I forbindelse med detaljreguleringen ble det utarbeidet et planprogram, somble fastsatt i bygningsrådet 31.01.2017.

Planprogrammet fastslo at det skulle utarbeides konsekvensutredninger innenfor temaene landskapsbilde/bybilde, jordvern og trafikkforhold. Utredningen tok utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok V712 for «Konsekvensanalyser». Konsekvensutredningen vurderte konsekvensene ved omdisponering av dyrkamark til utbyggingsområde, samt landskapsforhold og de trafikale konsekvensene ved tiltaket. Konsekvensene ble sammenfattet, og det ble gitt en totalvurdering av tiltaket..

Landskapsforhold og trafikale forhold ble vurdert opp mot områdeplanen for Overvik. Vurdering av tilfredsstillende skoleveg omhandlet gode forbindelseslinjer, bratthet, trygghet, samt egnethet i valg av traseer. Trafikksikkerhet var et viktig element i totalvurderingen.

Jordvernet var et sentralt tema i reguleringsarbeidet. For jordbruket var det viktig å ta vare på produksjonsarealene. Foreslått tiltak ville bygd ned og beslaglagt 34,5 dekar fulldyrka jord. I statlige planretningslinjer for bolig- og transportplanlegging sies det at utvikling av nye større boligområder må sees i sammenheng med behovet for infrastruktur. Det er nødvendig å ta vare på god matjord, men jordvernet må balansere mot storsamfunnets behov. Dersom skole ble lagt på foreslått tomt måtte jordvernet vike for samfunnsinteresser.

Reguleringsplanen bygger på vinnerprosjektet fra plan- og design konkurranse i 2016/2017, som gikk parallelt med reguleringsarbeidet.

Komplett planforslag ble oversendt Trondheim kommune i 2017.

Planen ble avbrutt i 2021 som følge av at Trondheim kommune gjorde en ny vurdering av omdisponering av dyrka mark. Deler av områdeplanen ble da tatt ut og tilbakeregulert til LNF-formål.

Sted: Overvik, Trondheim kommune
Tiltakshaver: Trondheim kommune v/ Trondheim eiendom, Utbygging
Status: Detaljregulering, avbrutt

Fagområde

Kategori