Selberg Arkitekter

Klettkrysset

Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere området til trafikkrelatert virksomhet og næring, herunder bensinstasjon/vegserviceanlegg, bevertning, pendler-/innfartsparkering og døgnhvileplass for tungtransport. Planområdet omfatter ca. 28 daa og ligger nært opptil dagens Klettkryss.

Planområdet organiseres internt slik at bebyggelsen legges som en buffer mot E6 i sør og sørøst. Dette vil skjerme områdets sentrale deler. Klettkrysset både har vært, og vil være, en av de viktigste innfallsportene til Trondheim og Orkanger. Fortetting av bebyggelse og funksjoner i krysset vil således forsterke områdets portalfunksjon, og området vil framstå som et sentralt orienteringspunkt for reisende. Det er derfor lagt til grunn for planforslaget at estetiske hensyn skal tillegges vekt slik at området fremstår representativt og ryddig for tilreisende.

Sted: Klettkrysset, Trondheim
Byggherre: Trondheim Truckstopp AS
Status: Reguleringsplan vedtatt 2015