Selberg Arkitekter

Kommunalt infrastrukturfond (KIF)

Selberg Arkitekter har arbeidet med å utvikle en modell for kommunalt infrastrukturfond (KIF). Det er en områderetta modell for gjennomføring og finansiering av offentlig infrastruktur i byer og tettsteder.  Modellen er presentert for politisk ledelse iKommunal- og moderniseringsdepartementet  og bransjen.

Modellen gir forutsigbarhet i kostnader, forholdsmessighet og nødvendighet for utbyggere og kommune. Det er en utfordring for mange kommuner og utbyggere å kunne sikre gjennomføring av kostnadskrevende offentlig infrastrukturtiltak i større utbyggingsområder.

Utfordringen i slike områder har vist seg å være at ingen enkeltutbygger vil klare å løfte infrastrukturtiltakene alene. For å kunne gjennomføre utbygging med kostnadskrevende infrastrukturtiltak gis økt fokus på områdeplanlegging med vekt på kostnader og gjennomføring i planarbeidet. Kostnadene blir beregnet og fordelt på de ulike felt og aktører tidlig i prosessen for å gi god forutsigbarhet.

Modellen er godt egnet til bruk i komplekse byutviklingsprosjekter samt knutepunktutvikling hvor det  som regel er flere utbyggere involvert.  Ved bruk av KIF vil kostnadene for infrastruktursonen(e) bli beregnet og fordelt på byggeområder og etter utnyttelse i planen. KIF baseres på et spleiselag i fordeling av kostnader mellom alle aktører.

Modellen er hittil tatt i bruk i Skaun kommune, gjennom bruk av infrastruktursone lagt inn i KPA og vedtatte områdeplaner. Selberg Arkitekter har arbeidet tett sammen med kommunen ved rullering av kommuneplanens arealdel og utarbeidelsen av nye områdeplaner for Buvika og Børsa.

Oppsummert:

  • Store kostnader for opparbeidelse av offentlig infrastruktur. Tiltak må finansieres i fellesskap – ingen enkelutbygger klarer løftet.
  • KIF gir forutsigbarhet i kostnader, forholdsmessighet og nødvendighet.
  • Klart beskrevne fondstiltak – samsvar med rekkefølgekrav (reguleringsbestemmelser)
  • Tilbud til kommune grunneiere/utbyggere, basert på frivillige avtaler - spleiselag mellom utbyggere.

Fagområde

Kategori

  • By- og stedsforming
  • FoU - veiledere og utredninger