Selberg Arkitekter

Kommuneplanens arealdel for Skaun

Selberg Arkitekter har på oppdrag fra Skaun kommune vært konsulenter i arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel.

Dette har vært et utfordrende og spennende arbeid, da Skaun er en kommune i en særskilt situasjon: De strukturelle og samfunnsmessige rammebetingelsene i regionen gir et stort mulighetsrom der blant annet etableringen av ny moderne infrastruktur (E39) legger til rette for et stort felles arbeids- og boligmarked. Kommunen opplever som en følge av dette befolkningsvekst og utbyggingspress.

Kommuneplanens arealdel legger rammene for et godt, effektivt og kvalitativt tettsted som tar bruk av dette mulighetsrommet. Tettstedsutviklingen skal vektlegge høy arealutnyttelse, god stedsdannelse, estetikk, grøntområder og en blanding av boliger, handel og offentlig og privat tjenesteyting. Et viktig grep i kommuneplanen er det såkalte «kontinentalprinsippet». Dette innebærer at en bygger ut fra eksisterende tettsteder, i dette tilfellet Børsa og Buvika. Således kan investeringer i starten minimeres, samtidig som ny bebyggelse understøtter stedsbilde og stedsidentitet. For å spare dyrket mark på lengre sikt, samt skape sammenhengende og kompakte tettsteder tas om nødvendig dyrket mark inntil tidligere bebygde arealer i bruk for slik utvikling, framfor spredt utbygging på mer eller mindre dyrket areal. Dette gir en høyere arealutnytting, redusert bruk av landbruksareal og dyrket mark, kortere transportavstander og mer miljøvennlige og effektive tettsteder. Målsettingene i SPR BATP, jordvern, og geoteknikk/terreng lar seg imidlertid ikke alltid forenes på en fullgod måte, og Selberg Arkitekter har derfor arbeidet med ulike typer egnethetsanalyser for å komme fram til en realistisk arealfordeling og utnyttelsesgrad i de tilfeller der det har vært målkonflikt. 

Et annet viktig moment i planarbeidet har vært å sikre helhetlige løsninger og traseer for teknisk infrastruktur. Opparbeidelse av teknisk infrastruktur ved regulering av bolig- og næringsområder innebærer store tiltak og kostnader som må finansieres i fellesskap. Som en del av planarbeidet er det derfor utarbeidet en juridisk kvalitetssikret modell for etablering av infrastrukturfond som virkemiddel til opparbeidelse av nødvendig offentlig teknisk infrastruktur. Fondet vil være egnet til å fordele eksterne kostnader for teknisk infrastruktur på flere utbyggingsfelt, enkeltprosjekter og utbyggere på en god måte. Bruk av infrastrukturfond vil gi en tilnærmet lik belastning per tomteenhet/boenhet. Kommunen står som fondsforvalter.

Sted: Skaun kommune
Byggherre: Skaun kommune
Status: Vedtatt 2016

Fagområde

Kategori

  • By- og stedsforming
  • FoU - veiledere og utredninger
  • Planprosesser