Selberg Arkitekter

Konsekvensutredning Stamnesøra

Selberg Arkitekter AS (SA) har utarbeidet reguleringsplan med konsekvensutredning for boligområde på Stamnesøra i Alstahaug kommune. Reguleringsplanen tar utgangspunkt i Stein Hamre Arkitektkontor AS (SHA) sitt planforslag fra 2012. I planforslaget er det foretatt justeringer basert på konsekvensutredningens funn. Tiltakshaver er Lavollen AS.

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljert reguleringsplan for boligområde på eiendommen gnr. 37 bnr. 139 m.fl. (NRK-tomta) i Stamnesøra. Den vedtatte reguleringsplanen legger til rette for bygging av 3 leilighetsbygg på mellom 3 og 5 etasjer med ca. 70 boenheter. Området er 24 daa stort og ønskes utviklet til et attraktivt og godt bomiljø med fokus på et helhetlig plangrep og grønne forbindelseslinjer. I planforslaget er det vektlagt å legge til rette for et differensiert boligtilbud og ivaretakelse av områdets landskapsmessige særtrekk og med særlig tanke på strandsonens kvaliteter.

Sted: Stamnesøra, Alstahaug kommune
Byggherre: Lavollen AS
Status: Vedtatt reguleringsplan 2016