Selberg Arkitekter

Lagerhall Klemetsrud

Selberg Arkitekter AS er engasjert for å bidra med utvidelse av eksisterende
mottakshall for forbrenning, slik at kapasiteten for forbrenning økte.
Kort fortalt omfattet dette mulighet for å lagre et større volum av RDFballer
(pakket søppel) som skal forbrennes. Dette innebar en utvidelse av
eksisterende lagerhall med ca. 1000 m².

I tillegg ble det prosjektert en logistikkplattform for bedre og økt logistikk, et
nytt kontor i tilknytning til den daglige driften av lagerhallen, ny frysecontainer
og en snuplass for semi-trailere.

I kommunedelplanen til Oslo kommune var det krav om at utvidelser av
næringsbygg hadde en miljøbevisst utforming med gode og fleksible løsninger.
Dette var også tilfellet ved dette prosjektet, hvor tak på utvidelse ble bygget
som sedumtak og kledning på eksteriør er komposittmateriale.

I og med at prosjektet omhandlet forbrenning og lagring av RDF-baller, ble det
stilt større krav til tekniske løsninger som ventilasjon, laster og krefter samt
branntekniske løsninger. Prosjektet har hatt stor kompleksitet, som følge av
alle tekniske fag som har vært involvert. Ett eksempel på dette, er at nord-vegg
på utvidelse skal være åpen for demontering. Dette i tilfelle det vil forekomme
ulmebrann i en eller flere RDF-baller som står lagret.

Oslo kommune stilte i tillegg strenge krav ettersom bygget er et avfallsanlegg.
Prosjekteringsteamet har derfor vært nødt til å ha tett dialog for å finne frem
til bærekraftige løsninger. På grunn av prosjektets kompleksitet ble det vedtatt
ny reguleringsplan underveis i prosjektet.

Plan og byggesakskontoret (PBE) i Oslo omfatter et større etatsmangfold, noe
som også har bidratt til økt kompleksitet og tidsforbruk.
Selberg Arkitekter AS har vært engasjert som ansvarlig søker fra rammesøknad
til ferdigattest.

Sted: Klemetsrud, Oslo
Tiltakshaver: Fortum Oslo Varme AS, nå Hafslund
Celsio Oslo
Status: Ferdigstilt 2023