Selberg Arkitekter

Magnus den godes gate

Planområdet er ca. 4,0 daa og omfatter Magnus Den Godes gate 14, 22 og Tellefsens gate 6. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med en høyere utnyttelsesgrad enn gjeldende reguleringsplan fra 2007.

Planområdet ligger på Øya/Elgeseter ca. 900 meter sørvest for Nidarosdomen. Ønsket effektiv tomteutnyttelse er maks BRA på 6400m², 116 boenheter med en gjennomsnittsstørrelse på 55m². Minimum BRA er 5400m² med 98 boenheter på 55m². Tomta er sentral i et område med betydelig utvikling i antall arbeidsplasser og studieplasser som NTNU, St Olav, Teknobyen og Hist. Området er gjenstand for et stort utbyggingspress og høy transformasjonshastighet.

Omkringliggende områder har en sammensatt bebyggelsesstruktur. Mot sør ligger den såkalte «Skitbyen», som består av bevaringsverdige bygninger. Mot vest ligger Gartneriet barnehage og deretter den ærverdige Tilfredshet kapell og kirkegård. Nord og øst for planområdet ligger det tradisjonelle firemannsboliger. Det er også visuell kontakt mot nye St. Olavs Hospital mot nord (5 - 6 høye etasjer, med en ekstra høy første etasje) og blokkbebyggelsen langs Elgeseter gate (6-7 etasjer).

Reguleringsforslaget gir sentrale boliger tilbake til byen. Dette er miljøoptimalt i forhold til samordnet areal- og transportplanlegging, og målsettinger i KPA. Forslaget åpner også for kopling mot Johans Svendsens gate, og med det etableres en snarvei mellom denne og Magnus den Godes gate. Området har gode forutsetninger for gang og sykkel til arbeidsplasser som St. Olav, Hist og NTNU, samt Teknobyen. I tillegg er ligger området nært både butikker, barnehage og ikke minst Midtbyen. Området er i tillegg svært kollektivvennlig med sin nærhet til Elgeseter gate.

Sted: Magnus den godes gate, Trondheim
Byggherre: Trym Bolig AS
Status: Reguleringsplan til beh. (2015)