Selberg Arkitekter

Masseuttak Skola

Hensikten med planen var å legge til rette for videre utvinning av stein, pukk og grus i et område på Skola i Åfjord kommune. Kommunen stilte krav om at det skulle utarbeides reguleringsplan for masseuttaket. I kommuneplanen var området allerede avsatt til “område for råstoffutvinning, masseuttak”.

Målsettingen med planen var å legge til rette for en større utvinning av stein, pukk og grus i et område på Skola. Området ligger i skrånende kystterreng, i skaret øst for Monstadfjellet og vest for Imsafjellet. Det var fra før et masseuttak på ca 80 daa på området. Det totale planområdet er nå ca 110 daa.

Andre formål som inngår i planen er gang- og sykkelveg mellom idrettsanlegg og regulert parkering for utfart til friområde. Etterbruken for området vil hovedsakelig være industriområde.

Sted: Skola, Åfjord kommune
Byggherre: Johs. J. Syltern AS
Status: Reguleringsplan vedtatt 2012

Fagområde

Kategori

  • Næring og industri
  • Planprosesser