Selberg Arkitekter

Utvikling av sentrum Melhus

Selberg Arkitekter har ansvaret for reguleringsplan, planprosess og for utvikling av volumstudie og arkitektonisk konsept.

Dette er en reguleringsplan for de sentrumsnære områdene sydvest for jernbanelinjen i Melhus sentrum. Området vil koples til fylkesvei 740 via kulvert til dagens sentrum og hovedgata der. Området er en del av sentrumsutviklingen og har som en hovedmålsetting å understøtte og forsterke dagens sentrum. Størrelsen på planområdet er 40 dekar og har et byggepotensial på 38 000 m2. Planen legger til rette for en arealbruk med næringsutvikling på 18 000 m2 og en betydelig andel sentrumsnære boliger på inntil 20 000 m2.

Utbygging av området vil gi en realvekst av Melhus som tettsted og bidra til å utvikle stedskarakteren til et større, mer sammensatt og mangfoldig tettsted.

Sted: Rønning, Melhus
Byggherre: Skanska Entreprenør AS
Status: Reguleringsplan vedtatt 2012