Selberg Arkitekter

Mulighetsstudie Overvik

Eierne av Overvik Gård ønsket å kartlegge eiendommens langsiktige utviklingstrekk, samtidig som en ivaretar behovet for handlingsrom og endrete forutsetninger over tid.

Området ligger mellom Ranheim, Olderdalen og Charlottenlund. Utbygging av denne nye bydelen vil ta 30 til 40 år. Hovedessensen er å etablere et overordnet rammeverk, dvs en infrastruktur. Den vil så kunne utvikles trinnvis og innholdet som infrastrukturen betjener kan endre seg både i form og funksjon. Den nye Overvik-forbindelsen mellom Presthus og Fortunalia inngår i planen og utgjør «hovedåren» i infrastrukturkonseptet.

Bydeler rundt området er også i endring. Det å etablere koblinger og korridorer mellom fjorden og marka, og mellom øst og vest er viktige verdier som utviklingen av området kan sikre og tilrettelegge for. Disse sammenbindinger er viktige også i et 100-årsperspektiv. Området ligger i dag som et skille mellom bydeler. Gjennom å etablere sammenbindende gang- og sykkelnettverk, binder en også byen mye bedre sammen, spesielt i øst/vest-retningen. Tilgjengeligheten gir også fleksibilitet i den sosiale infrastruktur gjennom muligheter for justering av skolekretser med mer. Området er i all hovedsak vist med boligbebyggelse. Det er dog avsatt areal til tre barnehager, en skole og et butikksenter for å tilrettelegge for nødvendig offentlig og privat tjenestetilbud.

Den planlagte gravlunden som grenser til området anses som en viktig og attraktiv ressurs. Fra denne strekker det seg et grøntdrag gjennom området til Overvik Gård og videre til marka.

Sted: Overvik, Trondheim
Byggherre: Overvik Utvikling AS
Status: Mulighetsstudie (parallelloppdrag) 2014