Selberg Arkitekter

Mulighetsstudie Øvre Rotvoll

Selberg Arkitekter AS har fått i oppdrag av Øvre Rotvoll AS, om å lage innspill til pågående revisjon av kommuneplanens arealdel for Trondheim.

Innspill utformes som en mulighetsstudie, som viser hvorfor det er gunstig å bygge ut arealene rundt gården Øvre Rotvoll til byggeformål; næring og bolig. I gjeldende kommuneplan er området vist som LNF-område.

Rapporten tar utgangspunkt i hvordan byen og bydelen har vokst de seneste årene. Byveksten er stor. Byen hopper over jordbruksarealer som stadig reduseres i størrelse og egenhet (vegutbygging). Dette har medført at Øvre Rotvoll AS ikke lenger er rasjonell å drive. Området er maksimalt tilgjengelig der en fortetting gir de ønskede samfunnsmål, som samordnet areal og transport, understøtte nye kollektivløsninger og binder byen sammen med arealutviklingen på Ranheim.

Arbeidet har hatt fokus på hvilken arealmessig og samfunnsmessig gevinst utvikling av arealene rundt Øvre Rotvoll vil ha for byen. Målet er å skape en velfungerende og attraktiv bydel i samsvar med nasjonale føringer om bærekraftig utvikling. Mulighetsstudien har hatt fokus på å se på Øvre Rotvoll i et større og langsiktig perspektiv med bydelen Trondheim Øst og Trondheim by som regionalt tyngdepunkt.

Følgende har bistått: Faveo prosjektledelse og Sweco «Vilt på Øvre Rotvoll».

Sted: Øvre Rotvoll, Trondheim
Byggherre: Øvre Rotvoll AS
Status: Mulighetsstudie 2011

Fagområde

Kategori

  • By- og stedsforming
  • Planprosesser