Selberg Arkitekter

Nordlysparken Harstad

Selberg Arkitekter AS har utarbeidet mulighetsstudie for utvikling av næringsarealer for Nordlysparken AS. I prosjektet var det hovedfokus på å finne best mulig rammevilkår for næring innenfor de regulerte områdene.

Selberg Arkitekter bisto med å utarbeide snittstudier, og volumberegninger av masser for uttak og planering for ulike alternativer. Massebalanse ble presentert for hvert av alternativene. Det ble utarbeidet 6 ulike alternativer med ulike varianter på delområdenes høyde og utstrekning. Det var et hovedmål å finne optimale høyder på de ulike feltene av tomten, for å minimere behovet for massetransport.

Det ble regnet massebalanse for løsmasser, steinmasser og myr. Total flate næringsareal for felt 1 og 2= 192 000 m². Total flate næringsareal for felt 3, 4 og 5 = 71 000 m². Samlet flate 263 000 m². Selberg Arkitekter bistå også med å fi nne løsninger ift. lagring av myr på egen tomt. Myr kan benyttes som en ressurs dersom den blir lagret som en terrengvoll mot omkringliggende områder.

Sted: Harstad kommune
Oppdragsgiver: Nordlysparken AS
Status: Mulighetsstudie og tidligfase

Fagområde

Kategori

  • Kontor, næring og industri